0

Ett socialt ansvar

Vår vision och uppdrag kring det ansvar vi har gentemot natur och miljö är oerhört viktigt för oss, men ett mycket viktigt område som är kärnan för att vi ska kunna leverera hållbara lösningar är det stora sociala ansvar vi tar. Vi tar ansvar för våra medarbetare och ser till att Plant2Plast inte bara grundas för att göra miljön bättre utan också människor. Vi arbetar utifrån FN:s Global Compacts 10 principer, där vi hjälper till att visa ansvar kring de ökande utmaningar som är förknippade med ökande globalisering. Vi visar initiativ kring detta genom att säkerställa grundläggande arbetstagarrättigheter, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption i vårt dagliga arbete som tillverkare, leverantör och kollegor.

Det är viktigt för oss att visionen om att sprida miljövänliga livsmedelsförpackningar inte lyckades på bekostnad av människor. För att säkerställa att produktions- och arbetsförhållandena uppfyller våra, kundernas och de internationella kraven genomför vi regelbundet inspektioner hos våra underleverantörer i hela Europa och Asien. Vidare har vi dokumentation och en försäkran om att våra leverantörer och affärspartners i både Europa och Asien inte använder sig av illegala eller oetiska arbetsformer som strider mot våra egna, EU:s eller FN:s direktiv.

Intressenter & ansvar i förgrunden

Vi levererar till både stora och små företag, grossister, kommuner och event. Vår kundkrets finns främst i Danmark. Även om vår kundkrets främst finns i Skandinavien, levererar vi även varor till hela världen. I vårt företag värdesätter vi ett ansvarsfullt och transparent arbetssätt bland våra medarbetare. Det är viktigt för oss att vi alltid har målet för ögonen och det uppnås bäst genom att kommunicera transparent, ärligt och korrekt både externt och internt. Vi visar stort ansvar gentemot våra kunder, då vi vill värna deras intressen, och därför vill vi alltid leva upp till deras förväntningar och önskemål gällande sekretess.

Vi deltar regelbundet på mässor runt om i Europa och Asien för att hitta inspiration till nya idéer, men också för att hitta utmaningar i andras vardag som vi kan hjälpa till med. För att sprida användningen av hållbara livsmedelsförpackningar är det viktigt att vara flexibel och därmed också kunna erbjuda den bästa kundlösningen genom specialdesignade produkter och skräddarsydda lösningar. Därför är vi alltid redo att utveckla idéer och designa nya spännande produkter för kunderna. Om kunderna därför har en bra idé, en design eller ett koncept som de skulle vilja diskutera eller förverkliga, ställer vi oss gärna till förfogande och erbjuder vår expertis. Samarbetet kring design och konceptutveckling är viktigt för oss, så att vi tillsammans kan skapa önskad lösning. Det är kunden själv som bestämmer produktens materialtyp, men vi kommer att fortsätta arbeta så långt det är möjligt för att förbereda det hållbara alternativet för att vara den bästa kundlösningen. Miljö och kvalitet går hand i hand.

Produkt- och livsmedelssäkerhet

I all affärsverksamhet är det viktigt att säkerheten är på topp och det gäller inte minst livsmedel och livsmedelsförpackningar. Det är en fråga vi tar på största allvar och därför ser vi till att ha dokumentation eller försäkran från respektive leverantör om att säkerhetsvillkoren uppfyller EU:s regelverk. Om kunder köper en produkt av oss kan de om så önskas förses med bevis på att våra och våra partners produkter följer EU-kommissionens direktiv och föreskrifter för material avsedda för kontakt med livsmedel, inklusive artiklarna:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och föremål avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG

Förordning nr 822 av den 26 juni 2013 om material i kontakt med livsmedel

Kommissionens förordning (EG) nr. 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed för material och föremål avsedda för kontakt med livsmedel.

Förordning nr 1077 den 19 september 2014 om auktorisation och registrering av livsmedelsanläggningar m.m.

På vår hemsida kan du hitta flera av våra livsmedelsdatablad och försäkran om överensstämmelse, som bevis på att våra produkter är kontrollerade och certifierade för att komma i kontakt med livsmedel.

Hos Plant2Plast är du säker på att du arbetar med en partner som är miljövänlig, etisk och lojal. Vi ser fram emot vårt goda samarbete.